/root/wang/shell  存放练习的shell文件,快捷命令wsh(alias  wsh='cd /root/wang/shell')

/root/wang/OS_bak  存放系统备份文件

/root/wang  wang的常用文件,快捷命令wang(alias  wang='cd /root/wang')

/root/.bashrc 在该文件添加永久生效,添加完后,执行source  /root/.bashrc  或    .  /root/.bashrc

编辑vim规则:/etc/vimrc     尾部添加 set nu   vim打开的文件都会有行号,可以设置文件头信息